» » Порядок вивільнення працівників при скороченні штату

 

Порядок вивільнення працівників при скороченні штату - 

 рекомендації Мінсоцполітики України в листі-розясненні від 06.08.2015 р. №11812/0/14-15/06

Згiдно з пунктом 1 частини першої статтi 40 Кодексу законiв про працю України (далi — КЗпП) трудовий договiр, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договiр до закiнчення строку його чинностi можуть бути розiрванi власником або уповноваженим ним органом лише у випадку змiн в органiзацiї виробництва i працi, в тому числi лiквiдацiї, реорганiзацiї, банкрутства або перепрофiлювання пiдприємства, установи, органiзацiї, скорочення чисельностi або штату працiвникiв.

При звiльненнi працiвникiв за пунктом 1 частини першої статтi 40 КЗпП має бути дотриманий певний порядок вивiльнення.

Роботодавець повинен видати наказ про внесення змiн в органiзацiю виробництва i працi, в якому розкривається змiст цих змiн.

Потiм скласти i затвердити новий штатний розпис.

Вiдповiдно до статтi 492 КЗпП про наступне вивiльнення працiвникiв персонально попереджають не пiзнiше нiж за два мiсяцi.

Одночасно з попередженням про звiльнення у зв’язку iз змiнами в органiзацiї виробництва i працi власник або уповноважений ним орган пропонує працiвниковi iншу роботу на тому самому пiдприємствi, в установi, органiзацiї. У разi згоди працiвника переведення на iншу роботу здiйснюється за його заявою. При вiдсутностi роботи за вiдповiдною професiєю чи спецiальнiстю, а також у разi вiдмови працiвника вiд переведення на iншу роботу на тому самому пiдприємствi, в установi, органiзацiї працiвник, на власний розсуд, звертається за допомогою до державної служби зайнятостi або працевлаштовується самостiйно.

Слiд зазначити, що на пiдставi статтi 43 КЗпП при звiльненi працiвникiв за пунктом 1 частини першої статтi 40 КЗпП необхiдно також отримати згоду профспiлкового органу на таке звiльнення.

Вiдповiдно до статтi 44 КЗпП при звiльненнi на пiдставi пункту 1 частини першої статтi 40 КЗпП працiвниковi виплачується вихiдна допомога у розмiрi не менше середнього мiсячного заробiтку.

Окрiм цього, пункт 5 частини першої статтi 36 КЗпП передбачає можливiсть припинення трудового договору в порядку переведення працiвника, за його згодою, на iнше пiдприємство, в установу чи органiзацiю чи у зв’язку з переходом на виборну посаду. Для звiльнення необхiдне клопотання роботодавця того пiдприємства, установи, органiзацiї, куди працiвник переводиться. Працiвник повинен подати заяву роботодавцевi пiдприємства (установи, органiзацiї), з якого вiн звiльняється, оскiльки закон вимагає згоди роботодавця на припинення трудового договору в порядку переведення на iнше пiдприємство, в iншу установу, органiзацiю (для переведення працiвникiв до iншого структурного пiдроздiлу зi статусом юридичної особи).

Одночасно повiдомляємо, що листи мiнiстерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять iнформацiйний, рекомендацiйний та необов’язковий характер.

Перший заступник Мiнiстра                                          В. Шевченко

шаблоны для dleскачать фильмы

Назад